https://ivaticha-cz.cms.webnode.cz/obchodni-podminky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní informace

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Mgr. Iva Tichá, IČ: 09408703, Myslechovice 103, 783 21 Litovel; telefonní číslo 732803458, web: www.ivaticha.cz (dále jen "koučka"), která poskytuje službu - koučink (dále jen "služba") vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem, a to v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.

Před uzavřením takové smlouvy poskytuje koučka v případě zájmu zájemci o poskytnutí služby bezplatnou konzultaci, v rámci které představí klientovi obsah, rozsah a cíl služby a zároveň cenu za takovou službu.

Koučka neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, její práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučkou a klientem vzniká:
- Ústně na základě výslovné dohody,
- E-mailem - odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce koučky.

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučkou.

Klient bere na vědomí, že některé postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě. Porušením se klient vystavuje pokutě min.100 000 Kč, maximální výše však může dosáhnout až do úhrady plné výše za škody způsobené poskytovateli služeb.

III. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu koučky. Koučka vystaví fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

Službu je potřeba uhradit bankovním převodem.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí :

Stornovací podmínky:

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Ve výjimečných písemně doložitelných případech ( vážné osobní či zdravotní důvody ), kdy klient řádně (telefonicky či emailem) a včas (nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby) omluví svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může koučka nabídnout klientovi absolvování služby nebo jeho části v pozdějším termínu a to dle vzájemné dohody.

IV. Organizační záležitosti

Koučka si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují - např. onemocnění koučky, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či sms zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu koučky je zakázáno.

V. Odstoupení od smlouvy

Koučka má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta nebo pokud koučka zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách.

Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů počínaje ode dne uzavření smlouvy, a to písemně na e-mailovou adresu koučky.

VI. Práva z vadného plnění

Kouč odpovídá klientovi, že služba, kterou poskytuje, má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. které kouč popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby.

Práva z vadného plnění uplatňuje klient u kouče na jeho e-mailové adrese. V rámci tohoto uplatnění klient uvede, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Koučka klientovi neprodleně potvrdí na e-mailové adrese klienta příjem reklamace, ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí reklamace pak sdělí klientovi způsob vyřízení reklamace.

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů koučkou: jméno a příjmení, datum narození, zaměstnání, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi koučkou a klientem.

Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů koučem pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručovaných elektronickou poštou klientovi. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a klient může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu koučky.

VIII. Závěr

Veškeré připomínky, nesrovnalosti a situace neřešené těmito obecnými podmínkami se koučka zavazuje řešit vstřícně s maximální snahou sjednat nápravu vedoucí ke vzájemné spokojenosti stran smluvního vztahu.

Tyto VOP jsou platné od 21.10.2020

Mgr. Iva Tichá