https://ivaticha-cz.cms.webnode.cz/obchodni-podminky

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní informace

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Mgr. Iva Tichá, IČ: 09408703, Myslechovice 103, 783 21 Litovel; telefonní číslo 732803458, web: www.ivaticha.cz (dále jen "koučka"), která poskytuje službu - koučink (dále jen "služba") a vzdělávací akce vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem, a to v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.

Před uzavřením takové smlouvy poskytuje koučka v případě zájmu zájemci o poskytnutí služby bezplatnou konzultaci, v rámci které představí klientovi obsah, rozsah a cíl služby a zároveň cenu za takovou službu.

Koučka neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, její práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučkou a klientem vzniká:

  • ústně na základě výslovné dohody,
  • e-mailem - odesláním závazné objednávky dle pokynů uvedených na internetové stránce koučky,
  • elektronickou přihláškou umístěnou na webových stránkách koučky.

Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučkou.

Klient bere na vědomí, že některé postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě. Porušením se klient vystavuje pokutě min. 100 000 Kč, maximální výše však může dosáhnout až do úhrady plné výše za škody způsobené poskytovateli služeb.

III. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu/vzdělávací akci je splatná dle pokynu koučky. Koučka vystaví fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

Službu/vzdělávací akci je potřeba uhradit bankovním převodem.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí:

Stornovací podmínky pro službu koučink:

Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Ve výjimečných písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody), kdy klient řádně (telefonicky či emailem) a včas (nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem služby) omluví svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může koučka nabídnout klientovi absolvování služby nebo jeho části v pozdějším termínu a to dle vzájemné dohody.

IV. Organizační záležitosti

Koučka si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb/vzdělávacích akcí v situacích, které to neodkladně vyžadují - např. onemocnění koučky, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či sms zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.

Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu koučky je zakázáno.

V. Odstoupení od smlouvy

Koučka má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta nebo pokud koučka zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách.

Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů počínaje ode dne uzavření smlouvy, a to písemně na e-mailovou adresu koučky.

VI. Práva z vadného plnění

Koučka odpovídá klientovi, že služba, kterou poskytuje, má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. které koučka popsala nebo které klient/ka očekával/a s ohledem na povahu služby.

Práva z vadného plnění uplatňuje klient/ka u koučky na její e-mailové adrese. V rámci tohoto uplatnění klient/ka uvede, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Koučka klientovi neprodleně potvrdí na e-mailové adrese klienta příjem reklamace, ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí reklamace pak sdělí klientovi způsob vyřízení reklamace.

VII. Speciální podmínky pro vzdělávací akce

Pro každou vzdělávací akci (workshop) nabízený koučkou je stanoven minimální počet klientů 5. Při nižším počtu klientů si koučka vyhrazuje právo vzdělávací akci nezahájit a právo odstoupit od již uzavřených smluv. V takovém případě bude klientovi/klientce nabídnuta vzdělávací akce v jiném termínu, případně mu/jí budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.

V případě absence klienta/klientky na jakékoliv části vzdělávací akce (tj. v případě zmeškání, nemoci atd.) mu neposkytuje koučka žádnou kompenzaci. Klient/klientka nemá právo na zařazení do následující vzdělávací akce stejného typu ani na žádnou jinou kompenzaci.

Nemůže-li se klient/klientka objednané vzdělávací akce, kterou již uhradil/a, zúčastnit, pak je oprávněn/a zajistit za sebe náhradníka/náhradnici.

Koučka má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora/lektorky konkrétní vzdělávací akce.

Koučka se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek vzdělávací akce, a to především termínu, ceny, kvality plnění, rozsahu akce a zajištění lektorů/lektorek. Podmínky vzdělávací akce jsou zveřejněny na webu www.ivaticha.cz u příslušných vzdělávacích akcí.

VIII. Storno podmínky u vzdělávacích akcí

Pokud klient/ka odstoupí od smlouvy (storno) 20 a méně kalendářních dnů před zahájením dané vzdělávací akce tj. poté, co koučka potvrdila písemnou či elektronickou přihlášku ke vzdělávací akci avšak před faktickým zahájením vzdělávací akce, je klient/ka povinen k uhrazení odstupného (storna) ve výši 50 % z celkové ceny vzdělávací akce. Zbývající část ceny vzdělávací akce není klient/ka povinen/povinna zaplatit.

IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů koučkou: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi koučkou a klientem.

Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů koučem pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručovaných elektronickou poštou klientovi. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a klient může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu koučky.

X. Digitální obsah

Obecná ujednání o digitálním obsahu:

1. Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se poskytovatel zavazuje zpřístupnit uživateli věc v digitální podobě (digitální obsah) k užívání pro vlastní potřebu a uživatel se zavazuje platit za to odměnu. Pro poskytování digitálního obsahu se uplatní ujednání § 2389a a následující občanského zákoníku.

2. Není-li ze specifických důvodů sjednáno jinak, poskytovatel se zavazuje zpřístupnit uživateli digitální obsah bezodkladně po připsání ceny na účet poskytovatele.

3. Je-li poskytovatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může uživatel odstoupit od smlouvy, nesplní-li poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

4. Není-li sjednáno mezi poskytovatelem a uživatelem jinak, součástí dodávky nejsou aktualizace digitálního obsahu.

5. Ustanovení o poskytování digitálního obsahu se použijí také v případě, že uživatel namísto odměny poskytovateli poskytuje nebo se zavazuje poskytnout své osobní údaje, ledaže je poskytovatel zpracovává pouze pro účely poskytnutí digitálního obsahu nebo pouze ke splnění svých zákonných povinností.

Odpovědnost za vady při poskytování digitálního obsahu:

1. Uživatel je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Uživatel v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může uživatel požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní uživatel u poskytovatele e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace poskytovatel potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil uživateli značné obtíže. Není-li uživatel v postavení spotřebitele, odpovídá poskytovatel za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a uživatel je vytkne bezodkladně.

2. Uživatel v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Uživatel není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

3. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl uživateli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje uživatele namísto odměny, nemůže uživatel požadovat přiměřenou slevu.

4. Peněžité částky, které má poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat uživateli, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud uživatel odstoupí od smlouvy, vrátí poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy uživatel uplatnil u poskytovatele příslušné právo z vadného plnění.

5. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

6. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: koucink@ivaticha.cz.

7. Poskytovatel reklamaci vyřídí bezodkladně, nejpozději však v 30denní lhůtě od jejího přijetí. Poskytovatel se zavazuje, že v případě, bude-li ze zákonem stanovených důvodů trvat reklamační proces déle, než 30 dnů, podá uživateli do 30. dne od přijetí reklamace informaci o průběhu reklamace.


XI. Závěr

Veškeré připomínky, nesrovnalosti a situace neřešené těmito obecnými podmínkami se koučka zavazuje řešit vstřícně s maximální snahou sjednat nápravu vedoucí ke vzájemné spokojenosti stran smluvního vztahu.

Tyto VOP jsou platné od 1.1.2023

Mgr. Iva Tichá