https://ivaticha-cz.cms.webnode.cz/ochrana-osobnich-udaju

Zásady ochrany osobních údajů


Správce osobních údajů

Mgr. Iva Tichá se sídlem Myslechovice 103, 783 21 Litovel, IČ: 09408703 dále také Správce nebo "já".

Zpracování osobních údajů informuji mé zákazníky, dodavatele, obchodní partnery, uživatele mých internetových stránek a zákazníky o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro mě důležitá, a proto se budu v našich vztazích s Vámi vždy řídit těmito zásadami. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese koucink@ivaticha.cz nebo v pracovních dnech telefonicky na čísle 732 803 458.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získávám pokud:

 • vyplníte formulář na webu ivaticha.cz (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, adresa sídla společnosti nebo adresa vašeho trvalého bydliště, fakturační adresa),
 • pošlete mi poptávku mých služeb (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, obchodní firma),
 • se registrujete k odebírání newsletteru nebo obsahu zdarma (emailová adresa),
 • uzavřete se mnou smlouvu (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, obchodní firma, IČ, DIČ, adresa sídla společnosti nebo adresa vašeho trvalého bydliště, fakturační adresa),
 • odsouhlasíte zveřejnění reference (jméno, příjmení, obchodní firma, vaše ústní či písemná reference, vaše fotografie),
 • jste dodavatelem služby / produktu jste mým obchodním partnerem (jméno, příjmení, telefonní číslo, IČ, DIČ, obchodní firma, sídlo firmy nebo adresa trvalého bydliště, fakturační adresa),
 • údaje mi sami poskytnete emailem, telefonicky nebo jiným způsobem (výše uvedené údaje dle konkrétního případu použití).

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vámi poskytnuté osobní údaje Správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům:

 • zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové, marketingové nebo IT služby,
 • v případě spolupráce jsou fakturační údaje (Obchodní firma/ jméno, IČ, DIČ, fakturační adresa, email kontaktní osoby) uloženy v systému Vyfakturuj.cz.

Jak dlouho osobní údaje zpracovávám

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat moje služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 10 let v případě všech právních titulů pro zpracování osobních údajů vyjma udělení souhlasu.

Osobní údaje poté budu zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu).

Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých služeb či produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které mi poskytujete, používám k tomu, abych Vás kontaktovala zpět s odpovědí na vaše požadavky, pro účely plnění smlouvy a vyřízení vašich objednávek.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Newsletter a obsah zdarma (oprávněný zájem)

Vaši e-mailovou adresu mohu po udělení souhlasu použít, abych Vám zasílala pravidelný newsletter, ve kterém bych Vás ráda informovala o událostech nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat. Souhlas lze udělit prostřednictvím mých webových stránek, e-mailem, písemně v rámci osobního koučování či prostřednictvím služby Webnode. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo mně zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste ode mě obdrželi obchodní sdělení.

Přímý marketing (oprávněný zájem)

Pokud se stanete mými zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména upozornění na nové články, příspěvky a videa, která vydávám. Obchodní sdělení přímého marketingu budu posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 4x měsíčně) a pouze pokud se budu oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí kliknout na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo mně zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste ode mě obdrželi obchodní sdělení. Právním základem takového zpracování je můj oprávněný zájem.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro moje fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely. Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak mohu požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu

Kdykoliv mě můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz Vaše osobní údaje musím vymazat pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • zpracování je protiprávní;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • ukládá mně to zákonná povinnost nebo
 • odvoláte udělený souhlas se zpracováním.

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřeším jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmím Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budu mít pouze uloženy a případně je mohu použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělím, zda jsem jí vyhověla a Vaše údaje nebudu nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Hlášení bezpečnostních incidentů

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci mojí činnosti budu činit vše, co je v mých silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budu vždy využívat pouze spolehlivá technická řešení a držet se doporučených bezpečnostních zásad. Pokud by však i přes moji nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informuji prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na mých webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Dozorový úřad

Na moji činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Změny zásad

Moje zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezím. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejním na této stránce. Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů pro Vás archivuji, abyste k nim měli i v budoucnu přístup.

Kontakt

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte mě na e-mailové adrese koucink@ivaticha.cz nebo písemně na adrese Mgr. Iva Tichá, Myslechovice 103, 783 21 Litovel nebo v pracovních dnech telefonicky na čísle 732 803 458. Na vaše dotazy či připomínky odpovím do 30 dnů.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 1. 10. 2020.